algoritmeregister

Algoritmeregister

“Hoe zijn wij transparant in ons handelen? Hoe communiceren wij over de inzet van algoritmes? Welke informatie is nuttig om te delen met burgers, bedrijven en andere geïnteresseerden?

We werken aan een overzicht van algoritmes, een Algoritmeregister. Door in deze registratie aspecten van algoritmes op een begrijpelijke manier vast te leggen kunnen wij transparantie bieden en verantwoording af leggen. In het register kun je technische elementen terugvinden, zoals de dataverwerking of broncode, maar bijvoorbeeld ook afspraken tussen overheden en leveranciers of bijvoorbeeld een beschrijving van de werking van het algoritme.”

https://publiekecontrole.com/

Overzicht Use Cases

Wat moet er in een algoritmeregister? Met deze vraag gaat de werkgroep “use cases” aan de slag. Op basis van inventarisaties in eigen organisatie bespreken de werkgroepleden welke inzet van algoritmes wel en niet in het register moeten worden vastgelegd en wat daarbij de belangrijkste informatie is om vast te leggen.

Vanuit de werkgroep Metadata Standaard is hiervoor een eerste formulier gemaakt om mee te toetsen.

Metadata Standaard

Op verschillende plaatsen worden er lijsten bijgehouden over de inzet van algoritmes in overheidsorganisaties. Om te komen tot een uniforme manier van beschrijven is op basis van analyse van een aantal bestaande overzichten een eerste versie gemaakt van een metadata standaard.

De metadata standaard op Github

Prototype IVRI

Bij het inrichten van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) worden belangenafwegingen gemaakt tussen bijvoorbeeld milieuimpact en economische impact. Om te kijken wat een algoritmeregister in de gebruikspraktijk voor rol kan vervullen, en welke informatie daarbij belangrijk wordt gevonden, wordt vanuit deze casus een prototype applicatie gemaakt.

Dit project wordt open uitgevoerd door Tiltshift, bereikbaar in kanaal #algoritmeregister op de Code for NL Slack.

Deze pagina live

Deze pagina op Github